شهرام فخار و مجموعه رستورانهای پدر خوب

ﭘﺪر ﺑﺎ وﺟﺪان و ﺧﻮﺑﻢ!‬ ‫ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اش را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی او در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده‬‫اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرش ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﭘﺪر ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ او‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻫﻤﺎن ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ، اﻣﺮوز اﯾﺪه ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺪون روﻏﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر ﮔﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر اﻓﺘﺎد ﺗﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮب اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ‫را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ بیشتر آشنا شویم.
‫ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎر ﺑﻮدم‬ ‫در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﺷﺪم، از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﺳﺘﻢ ﺗﻮی ﺟﯿﺐ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ. اوﻟﯿﻦ درآﻣﺪم از ﻓــﺮوش ﮐﺘﺎﻧـﯽ ‬‫ﮐﻬﻨﻪ ام ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﻮل ﯾﮏ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﺑﺨﺮم وﻣﻘﺪاری ﻫﻢ ﭘﻮل ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻢ.از ﻫﻤﺎن ﺑﭽﮕﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ را‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدم ﺑﺨﺮم.در ۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدم. ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ دﺳﺘﮑﺶ‬ ‫دروازه ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮم ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻧﯿﺎوران رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻼل ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ آن روز درآوردم دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺨﺮم وﻟﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﻢ‬ ‫ﺑﻮد.‬ ‫ﺧﻮب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪم‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺪر وﻣﺎدرم ﻫﺴﺘﻢ ﺣﺘﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ دادﻧﺪ،ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮد،ﺣﺪوداً ۱۰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮق‬ ‫ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوروﺑﺮﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﮓ وﻟﮕﺮد آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﺪرم ﺳﺎﻋﺖ۷-۶ ﺑﯿﺪارم ﻣﯽ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ ﻧﺎن ﺑﺨﺮم و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺮس داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﭼﯿﺰی ﻧﺘﺮﺳﻢ.

آقای فخار می گوید: اولین درآمدم را از فروش کتونی های کهنه ام بدست آوردم.

استاد اکبری در کتاب های راز جذب پول در ایران به شما متذکر می شود که اگر می خواهید به کسب درآمد برسید باید بتوانید آن لوازمی که کاربردی برای شما ندارد را به دیگران بفروشید. چگونه می توانید یک فروشنده موفق باشید؟

کتاب های راز جذب پول در ایران را مطالعه کنید تا قدرت و جسارت فروشنده موفق بودن را کسب کنید.

در ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ از ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اراده ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﻢ.ﻣ ﺎدرم وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو‬‫ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺨﺮ.او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮب اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ود ﻗﯿﻘﺎً ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش ‬‫ﻣﯽداد و اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻦ را آدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ.‬
‫ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮدم‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮدم، ۴ﺳﺎل در ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ و دوره ای ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن دﻋﻮت ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم و ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ‫ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ.‬ ‫دوره ﺳﺮﺑﺎزی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻤﺮات اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ وﮐﺎرم ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪم.‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدم.ﻣﻦ در اوج ﺑﻮدم،ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ول ﮐﺮدم وﺑ ﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد‬ ‫دﯾﮕﺮ وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم.‬ ‫
دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮب را ﺑﺎ ۶-۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدم. اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد.‬ ‫ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻢ ﻓﻦ ﺑﯿﺎن و ﻫﻨﺮ ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﻢ ﺑﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻻن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ام ﮐﻪ آدمﻫﺎ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.‬ ‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎر رﺳﺘﻮرانﻫﺎﯾﻢ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل۱۴۰ ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ از ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻼروس ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد. اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻼ در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﭼﻮن در ﭘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻢ.‬ ‫اﻻن ﺟﺰو ۲ رﺳﺘﻮران ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۵ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.اﻻن ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮف‬ ‫۲ﺳﺎل، ۱۰۰ ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.‬ ‫

آقای فخار می گوید: دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺴﺘﻢ‬ ‫، چون به فکر محکم کردن زیر ساختها هستم.

استاد اکبری بارها در کتاب ها و کلاسهایش به این نکته اشاره کرده است که بدون رعایت کردن اصول کاسبی، محکم کردن زیر ساختهای کار، اصول مشتری مداری و… به سراغ راه اندازی شعبه دیگر آن هم با یک مکان اجاره ای نکنید، گسترش کار بدون در نظر گرفتن مسائل و مشکلات آن فقط باعث نابودی شما و شغلتان، از بین رفتن آبروی کاری و… می شود.

ثبت نام در کلاسهای استاد اکبری —> 94 25000 0915

وب سایت پدر خوب 

 ‫اﻻن ﺟﺰء ۲ رﺳﺘﻮران ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ۵ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.اﻻن ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮف‬ ‫۲ﺳﺎل، ۱۰۰ ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮی در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده وزﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن‬‫را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ‬ ‫از ﺑﭽﮕﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎر ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدم واز ﻫﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ، وﻟﯽ‬‫ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آن ﻣﻐﺎزه را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ.‬ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﺪارم‬ ‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽام را از او ﻣﯽﮔﯿﺮم. ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺗﻬﺮان، ﮐﯿﺶ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺳﻤﻨﺎن ﻏﺬاﯾﯽ را‬ ‫ﺧﻮرد ﯾﮏ ﻃﻌﻢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون روﻏﻦ را ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای از آن ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
اﯾﺪه ﺑﺪون روﻏﻦ‬
ﻫﻨﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺑﺪون روﻏﻦ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮدن ﻏﺬاﯾﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارم. ﭘﺪرم ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم‬ ‫داد.دﮐﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻏﺬاﻫﺎﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد واﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫روﻏﻦ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎرهﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ۸۰ درﺻﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﻣﺎ روﻏﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻏﺬاﻫﺎ را ﺳﺮخ ﻣﯽ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ۱۰ روز ﯾﮑﺒﺎر ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫اﯾﻦ روﻏﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻢ؟‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮغ ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ، ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده، ﻫﺎت داگ و… ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪود۵/۲ ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ‬‫ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎرﻫﺎ وﺑﺎرﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺑﺎر ﻃﻮل روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای آن ﺑﭽﻪ ‬‫ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ از آن ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ.ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺳﺮخ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻇﺮﻓﺶ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘﺪار‬‫زﯾﺎدی روﻏﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ آن ﻏﺬا ﺑﺪﻣﺰه و ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺣﺎﻻ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ۱۰۰ ﺑﺎر در ﯾﮏ روز و۱۰ روز ﻣﺪاوم اﯾﻦ روﻏﻦ‬ ‫داغ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟‬
‫از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺗﺎ رﺳﺘﻮران داری‬ ‫
ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن از ﺳﺮﺑﺎزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ، ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎری و… ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم. اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﻮدم را در آن ﻓﻀﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽ دﯾﺪم‬ ‫ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم ودﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی زارع آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪ اﯾﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ داﺷﺖ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم. ﮐﺎرم آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺷﺪم.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪوداً ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮﺟﻪ‬ ﯾﮏ روزه ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ. در ﺳﺎل ۷۹ ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ۷۵ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم در ﺳﺎل ۸۲ ﺑﺎ ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ‬ ‫ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ از ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪم. درﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽام، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدم را داﺷﺘﻢ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﺎر‬ ‫ﻧﮑﺮدم.‬ ‫
ﻣﺮﻏﺪار ﺷﺪم‬ ‫
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎر ﻣﺮغ و ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪم ﺣﺘﯽ ﻣﺮﻏﺪاری زدم ﮐﻪ در آن ﮐﺎر، ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ در آن‬ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.ﯾ ﮏ ﺷﺐ ﺣﺪودا در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ۲۷ ﻫﺰار ﺗﺎ ﻣﺮغ ۲ﮐﯿﻠﻮﯾﯽام ﻣﺮدﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﻣﺮغ ﻫﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ وﻣﺮدﻧﺪ.آن روز ﻣﻦ ورﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪم ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺮدم. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻠﮏ ﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم.
‫اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮران‬
‫ﺳﺎل ۸۳ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر وﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﯿﺮاژه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ درﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و اواﯾﻞ ۸۴‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ۲۴ ﻣﺘﺮی رﺳﺘﻮراﻧﻢ را ﺑﺎ ﻧﺎم God Father یا همان پدر ﺧﻮاﻧﺪه اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.‬
‫اﺳﻤﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه اش ﮐﺮدم‬ ‫ﻣﻦ در ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ‪ God Father را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ وزارت ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه زدن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻤﯽ داد. ﯾﮏ ﺳﺎل درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮدم؛‬‫وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪم اﯾﻦ ﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮم رﺳﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ . ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﻢ را اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻢ وﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ آدم ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮم اﻣﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﺳﻢ را ﺑﻪ ‪Good Fatherﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر ﺧﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺮده را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮدم. ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻻن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﻮد، اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮب را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮدش را دردل ﻫﺎ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ، ﻃﻮری ﮐﻪ ۱۱۴ ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان‬ ‫وﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.‬
ﻣﻦ ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﻫﺴﺘﻢ و از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روی ﭘﺎی ﺧﻮدم اﯾﺴﺘﺎده ام.‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﭘﺪر ﺧﻮب را دارم.‬
‫ﻣﺸﺎوره از ﻫﻤﻪ‬
‫ﻣﻦ از ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﮔﯿﺮم. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﺎﻣﻠﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽداﻧﻢ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎزه ۰۳ درﺻﺪ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ. ﯾﮏ روز ادﻋﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻏﺬای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ وﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ از ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ اﺳﺖ و اﻻن از آن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪام و ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ‬ ﭘﺪر ﺧﻮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﮔﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ دﺧﺘﺮم از ﻏﺬای رﺳﺘﻮراﻧﻢ ﺑﺨﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ‬.
‫ﻟﺬت ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﻣﺮا ارﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻻن ۴۹۳ ﻧﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام ازاﯾﻦ اﻓﺮاد ۳ﺗﺎ۴ ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮدﺷﺎن‬‫دارﻧﺪ.۴۷۵۳ ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ دوﻟﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﻣﺰال را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد ﮐﻪ ۷۰۰ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و۷ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽام اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮای ﭘﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻮل را ﻓﺪای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮑﺮدم.ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﻮل درﻧﯿﺎوردم، اﻻن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻮل در ﻣﯽآورم. ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ، ﭘﻮل ﺧﻮدش ﺳﺮاغ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﯽآﯾﺪ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪام ۱۱۰ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﯽ ۵ﺳﺎل اﻻن ۲۵ ﺷﻌﺒﻪ دارﯾﻢ وﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮﯾﻢ‬ ‫ﺗﻤﺎم اﯾﺰوﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و در ﺳﺎلهای آﯾﻨﺪه در ﻫﻠﻨﺪ، آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮب اﻣﮑﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را دارد.‬ ‫رﺳﺘﻮران داری، ﺑﺴﺘﻨﯽ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ‬ .
‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ‪ mr.cornate‬وﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﭙﺎﭼﯿﻨﻮﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن رﺳﺘﻮران اداری ﻫﻢ درﺣﺎل‬‫ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪن اﺳﺖ.
اﻻن رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﺘﻮران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﻈﺮم ارزش زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.ﻣﻦ را‬‫ ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانﺷﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﺷﺎن دارﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺮوف‬ ‫اﻻن ﺷﻌﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ آدم ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف زﯾﺎدی اداره ﻣﯽﺷﻮد آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠﯽ ﮐﻬﻦ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﯿﺮان ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮزداران ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻗﺎی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﺮﯾﺎل ‫روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺷﻌﺒﻪ وﻟﻨﺠﮏ ﭘﺪر ﺧﻮب را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ ﻣﺎ آدمﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ واﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺑﺪﻫﯿﻢ.ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ آدمﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
‫وﺟﺪاﻧﻢ درد ﻣﯽﮔﯿﺮد‬
۲ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻏﺬای ﺑﺪون روﻏﻦ ﺑﺎﺷﻢ، اوﻟﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﺪرم و دوم ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ دﻫﻢ.روزی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺶ‬‫رﻓﺘﻪﺑﻮدﯾﻢ ودﯾﺪم ﺑﻪ دﺧﺘﺮش اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ در آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد.وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ رادﯾﺪم واﻗﻌﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮردم. ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن را ﺑﺪﻫﻢ.اﮔﺮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ دﺧﺘﺮم از ﻏﺬای رﺳﺘﻮران ﺑﺨﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ.‬

لطفا نظر خود را در خصوص این پست اعلام نمایید ، و میزان رضایتمندی و مفید بودن آن ثبت نمایید.قطعا خواندن نظرات شما ما را در بهینه کردن محتوای وب سایت یاری می دهد.

کتابهای موفقیت

خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش کتاب های علی اکبری

« توجه »

1- کتاب را بخوانید، اگر خدا وکیلی خوش تان نیامد و احساس کردید من حرف بی خود زده ام با شماره من تماس بگیرید، شماره کارت بدهید تا پول شما را برگردانم.

2- خدمات پس از فروش

شماره ام داخل کتاب هست.
در ضمن با سمینارها و کلاس های ویژه آموزشی در خدمت شما هستم.

ای کاش وقتی ماشین هم می خریدی این خدمات را داشت !!!

به آینده خوش آمدید!
« علی اکبری»


همانطور که استاد اکبری فرموده اند در صورتی که پس از مطالعه کتاب و شنیدن فایلهای صوتی آن را مجموعه کاربردی ندانستید، می توانید نسبت به عودت کتاب و دریافت پول خود اقدام نمایید. جهت انجام این امر با شماره ۵۲۰ ۴۴ ۴۴ ۰۹۱۵ آقای یزدانی هماهنگ نمایید.

کتابهای موفقیت