ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻟﻪ‬

‫ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺟﺪﯾﺖ دور اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ‬
‫۶۱ ﺳﺎﻟﻪ و اﻫﻞ آﻣﻞ اﺳﺖ. او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﯽوﻗﻔﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ او در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ درﻣﺎن‬ ‫ﺟﺮاﺣﺖﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو، ﺑﺮﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎل و ﭘﺮﺟﻨﺐ وﺟﻮش. ﺑﻪ ﮐﺎرش ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد و اﻋﺘﻘﺎد دارد “اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .”‬
‫درﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﻫﺰاران ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ. ازﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻠﺦ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، از ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺗﺪرﯾﺲ. از ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽﻫﺎ،‬ ‫ﻧﺎﻣﺮادیﻫﺎ وﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎی راه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.‬
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه ﻧﻮ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ رﻓﺘﻪ، ﺧﻄﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد. ﺣﺎل ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای دﯾﺪن و ﮐﺎوﯾﺪن از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ و آنﺟﺎ ﻣﯽرود‬ ‫ﺗﺎ از روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮد . ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ. ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ. ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاوردهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع‬‫اﺳﺖ ﻃﻮریﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺮﻓﺘﺎری زا ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ۸۴ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش در ﺧﯿﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ .‬

غلامحسین سلیمانی از بیان خودش

ﻏﻼمحسین ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۲۵/۳ / ۱۳۲۵ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ . دوره دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را درآﻣﻞ ﮔﺬراﻧﺪم و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم. دو ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﮐﻨﮑﻮر ﻣﺎﻧﺪم. ﭘﺲ‬ ‫از آن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺷﺪم و در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم. از ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺧﻮدم ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﮐﺮدم. ﭘﺪرم ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﮐﺮد. از ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﺪادم. ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر‬ ‫ﭘﻮﯾﺎن را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﭼﺮا ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﻮل ﻧﺪارم ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﭘﻮل ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﺪﻫﻢ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﭼﻪ اﺛﺮی دارد ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازم ﯾﺎ ﻧﭙﺮدازم ؟ﮔﻔﺖ: ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﮔﻔﺖ: ﭼﺮا اﻻن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺻﻼح ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ، ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻢ ﯾﺎ ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺖ: ﺑﻤﺎن. ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ: اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ:‬ ‫ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻮ آﻣﺪی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازی ﯾﺎ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮی؟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ آن ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد .‬
‫در دوران ﺳﺮﺑﺎزی ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم . ﯾﮏ روز ﻣﯽرﻓﺘﻢ داﻧﺶﺳﺮا درس ﻣﯽدادم. ﺑﻘﯿﻪ روزﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮐﺮدم. ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و‬‫ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺮوﻓﻮرم ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ . ﺳﻔﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﯾﻢ. آن زﻣﺎن ﭘﺮوﻓﻮرم را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮای اﻗﻼﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .‬
‫از ﺳﺎل ۵۰ ﺗﺎ ۵۷ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدم، دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدم. ﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوﻓﻮرم و ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺳﺮوﯾﺲ.‬اﻧﺪ. رﯾﺴﺮچ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﻫﻨﺪی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدم. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درآﻣﺪی داﺷﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد. و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎرج از ﺑﺎﻧﮏ وام ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ. ﺧﻼﺻﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﺷﺪ آن دو از اﯾﺮان رﻓﺘﻨﺪ . ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺳﻮد آوری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻫﻢ اﻣﻮرﺧﻮدم را‬ ‫ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻣﯽدادم .‬
‫ﺳﺎل ۱۳۵۶، در ﻣﮑﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﺎرم را ﺷﺮوع ﮐﺮدم. اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد، ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ را ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻔﺪه ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را از ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﭘﻮل داری؟ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺮاﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازی ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ، ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﻮل در‬‫ﻣﯽآورم و ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺮدازم .‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ از ﺧﻮاﻫﺮم اﺟﺎره ﮐﺮدم و از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدم . ﭘﺨﺶ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﺒﺎسﺳﺎزی ﮔﯿﻼن آﻏﺎز ‫ﮐﺮدم. ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ۲۸ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و ﻣﺎ از ﭼﯿﻦ ﭘﺮوﻓﻮرم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﻔﺖ ﺗﻮﻣﺎن. ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ‬‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ ﺑﯿﺎورم و ﮐﺎر را راه ﺑﯿﻨﺪازم . ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﻼن ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﭘﻨﺞ ﺗﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﯾﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫دادﯾﻢ . ﺑﻌﺪ ﯾﮏ روز ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﻼن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ اﻻ و ﺑﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ . ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺷﺮﮐﺖ دارم. ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ آدم ﭘﯽﮔﯿﺮ و ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻫﺴﺘﯽ . ﺣﺪود‬ ‫دوﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯽ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﭘﯽﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ .‬
‫ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارم. ﺧﻮدم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد آن را ول ﮐﻨﻢ. اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﻤﺎن ﻫﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد . ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ . ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺨﺶ ﮔﯿﻼن را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ . در ﺿﻤﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮادﺷﺎن را از ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ. ﻗﺮار‬‫ﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ . دو ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ .‬
‫ﻣﺪت دو ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ. ﻗﺒﻼ ﻫﺮ روز ﭼﻬﺎر ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ را ﺑﻪ دوازده ﺗﻦ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ. ﻗﺒﻞ از آن ﯾﮏ واﻧﺖ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﯽ آوردﯾﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ. ﺣﺎﻻ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺟﻨﺲ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ. ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدم روز و ﺷﺐ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﻣﺰدﺷﺎن را ﻫﻢ ﺧﻮدم ﻣﯽ دادم. آن ﻃﺮف در ﭘﺨﺶ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮدم و روزی ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ ده ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻣﯽ دادم و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ﺷﺮﯾﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﺎی اﯾﻦ آدم اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎی ﻣﻦ. ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮری ﮐﺎر ﻣﯽ‬‫ﮐﻨﺪ دو روز دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﺮدم و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﻓﻮت ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن دوﺑﺎره ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻣﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده در ﺻﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪم و ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺎن دوازده ﺗﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم. ﭼﻮن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ام ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﻫﻢ‬‫از آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .‬

آقای سلیمانی می گوید: در پخش سود می بردم و روزی پنج تومان یا ده تومان به کارگرها می دادم و آن ها هم می ماندند و کار می کردند.

اگر می خواهید بدانید چگونه باید یک کارمند یا کارگر را استخدام کنید و آن نیرو را حفظ کنید، کتاب های راز جذب پول در ایران را مطالعه کنید.

ثبت نام در کلاسهای استاد اکبری —> 94 25000 0915

‫آن زﻣﺎن آن ﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف داﺷﺖ. ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ. ﮔﻔﺘﻢ : ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮔﯿﻼن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ.‬
‫ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﮏ، و ﯾﮏ و ﯾﮏ را داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ . ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﭘﯿﭽﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻦ ۵۲ در ﺻﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻦ .‬
‫در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺿﺎﯾﺖ آن آﻗﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ آﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ دارم ﺗﻬﺮان ﺑﻤﺎﻧﻢ. اﯾﺸﺎن در وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﮕﯿﺮ آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ﺗﻬﺮان. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺑﻮد و‬ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد. ﻣﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮود و ﻧﻮزاد‬ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اوﺿﺎع ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎﺟﻮر اﺳﺖ . ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻟﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدی ﺷﯿﺮاز در وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ‬
‫ﻣﺎدرت ﻫﻢ از ﭘﺪرت و ﻫﻢ از ﺑﭽﻪ ات ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ آﻧﺠﺎ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺳﺎزی درﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺨﺸﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﯿﺮاز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻢ .‬
‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ دارم . ﻣﻦ و ﺷﺮﯾﮑﻢ رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺤﻞ را دﯾﺪﯾﻢ . ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺟﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮازی ﺳﻬﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.‬‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﯿﻼن ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و آن دوﺳﺘﻢ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ در دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ. ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺑﻮد، اﻣﺎ ﭘﻮﻟﯽ‬‫ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ. از ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﭘﻮل ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪم. ﻓﺮدی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻠﯿﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اش‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ در ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﺳﺎزی اﺳﺘﺎدی ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮاز و اﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻠﺪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯽ او ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.‬
‫اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد . ﯾﮏ روز ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ داﺷﺘﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ دﻓﺘﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ی دوره ﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻃﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و‬ ‫ﺳﻼم ﮐﺮد. ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻃﻮری؟ زد ﺗﻮی ﺳﺮش و ﮔﻔﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪم. ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ؟ﮔﻔﺖ ﻣﻦ، ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ داﺷﺘﻢ دﯾﺮوز ﺧﺎﻧﻤﻢ ﯾﮏ دو ﻗﻠﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد، ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﯾﺎزده ﺗﺎ. ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻧﺪاری ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ام اﯾﻦ ﯾﺎزده ﺗﺎ ﺑﭽﻪ را ﭼﻪ ﻃﻮری ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ. ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ، ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش. اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺎﻃﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم . ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺒﺮﮔﺮزﻧﯽ وارد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ دو‬‫دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ. ﻫﺮ ﺟﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ را رد ﮐﻦ و ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ. ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﻮد و از ﮔﯿﻼن ﻫﻢ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد. ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﺼﺮ رﻓﺘﻢ ﯾﮏ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮﺳﺎزی راه ﺑﯿﻨﺪازم. آن دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺳﺎز را ﻫﻢ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی آورده ﺑﻮدم ،ﺧﻮدم ﺑﺮداﺷﺘﻢ . ﺑﺎ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺳﺎزی را ﯾﺎدم ﺑﺪﻫﻨﺪ . روز اول‬ ‫از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﮔﺮ،۱۹۷ ﻋﺪد ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ زدﯾﻢ. ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس ﮐﻢ ﺑﻮد. اﻣﺜﺎل ﺷﺎﻃﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد‬ ‫ﺑﻮد،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻫﺎ را ﺗﺎزه ﺗﺎزه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮدﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ وﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس در ﺷﯿﺮاز راه اﻓﺘﺎد .‬

R&D چیست؟چقدر بر روی بازار کارتان مطالعه و R&D دارید؟ بیشتر بدانید

کتابهای موفقیت

خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش کتاب های علی اکبری

« توجه »

1- کتاب را بخوانید، اگر خدا وکیلی خوش تان نیامد و احساس کردید من حرف بی خود زده ام با شماره من تماس بگیرید، شماره کارت بدهید تا پول شما را برگردانم.

2- خدمات پس از فروش

شماره ام داخل کتاب هست.
در ضمن با سمینارها و کلاس های ویژه آموزشی در خدمت شما هستم.

ای کاش وقتی ماشین هم می خریدی این خدمات را داشت !!!

به آینده خوش آمدید!
« علی اکبری»


همانطور که استاد اکبری فرموده اند در صورتی که پس از مطالعه کتاب و شنیدن فایلهای صوتی آن را مجموعه کاربردی ندانستید، می توانید نسبت به عودت کتاب و دریافت پول خود اقدام نمایید. جهت انجام این امر با شماره ۵۲۰ ۴۴ ۴۴ ۰۹۱۵ آقای یزدانی هماهنگ نمایید.

کتابهای موفقیت