اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎج‬


‫اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ روش ﻫﺎی وﯾﮋه اش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮری ﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد. او ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﮑﻮر اﺳﺖ!‬

ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‬!
‫ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه زاده اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را از ﺟﯿﺐ ﻣﺒﺎرک ﭘﺪر‬ ‫و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻫﻔﺖ ﺟﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ ارث ﺑﺮده، ﮐﺎرش را از ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﭘﻮل ﮐﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﺑﯿﺎورد. ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل درس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل؛ » ﺗﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ از ۳۵ ﺷﺎﮔﺮد، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ‬ ‫ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻓﮑﺮﺷﺎن ﭘﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﭙﻠﻢ رﺳﯿﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر و ﭘﻮل درآوردن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درس و ﻣﺸﻖ. ﻣﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫درﺳﺨﻮان ﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ. ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻫﻢ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ، ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر« ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﺳﺎل ۷۲ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﯽرود و ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد! ‫»

ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮم روی ﻫﻢ ۶۲ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﻮد. ۲۰ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ۳۰ دﻓﻌﻪ‬ ‫ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺸﻬﺮی آﮔﻬﯽ دادم؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ، ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز.‬ ‫زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب ﺳﺮاغ دارم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ».‬

‫ﮔﻮﯾﺎ او ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺳﺎل ۷۳ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﮕﯽ ﺧﻮدش و ﺑﭽﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻼس ﮐﻨﮑﻮر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان در ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز. » ﮐﺎرم ﺧﯿﻠﯽ زود ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻤﯽﮐﺮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻼس ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۷۴ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دو ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در رﺳﺎﻟﺖ و ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد‬ ‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻢ.« ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ را ‫از دﺳﺖ داد.‬

‫ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج‬

‫ﻗﺼﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺎج ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ دارد. ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر در ﺳﺎل ۷۳‬ ‫ﯾﮏ روز از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺪارس ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ درس ﻣﯽداده، دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯽ درس ﺑﺪﻫﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن از وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺨﺒﻪ ای ﺣﻀﻮر ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺟﺰوه ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ. ﺟﻮﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: دﯾﺪم ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب و ﺟﺎﻣﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت را ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ .‬

‫ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ‬

‫آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. ﻫﻤﺎن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺧﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آن را ﻧﻤﯽﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن را ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و از‬ آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ » ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﺳﺎل ۸۱ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮه دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻠﺪﻧﺪ و در‬ ‫ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺳﺎده ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﻫﺪﯾﻪ داده ﺑﻮدم و ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد، ﮐﺘﺎب ﻫﺎی‫ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮوش ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮوش ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﺳﺎل ۸۱ ﮔﺎج راﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ.‬

‫ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ‬

‫ﺳﺎل ۸۱ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺧﺪﺷﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آوازه اش در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﭘﯿﭽﯿﺪه، آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از ﻣﯿﺪان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد، ﻋﻠﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ، ﻗﻠﻤﺮواش را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻬﺮت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﻫﻢ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ادﻋﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ‬ ‫ﺳﺎده و ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ای ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺟﻮﮐﺎر درﺑﺎره ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:‬
‫ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ، ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ای ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﻮد و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ، در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را وﺳﯿﻊ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و روی ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.‬

‫ادامه دارد‬

کتابهای موفقیت

خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش کتاب های علی اکبری

« توجه »

1- کتاب را بخوانید، اگر خدا وکیلی خوش تان نیامد و احساس کردید من حرف بی خود زده ام با شماره من تماس بگیرید، شماره کارت بدهید تا پول شما را برگردانم.

2- خدمات پس از فروش

شماره ام داخل کتاب هست.
در ضمن با سمینارها و کلاس های ویژه آموزشی در خدمت شما هستم.

ای کاش وقتی ماشین هم می خریدی این خدمات را داشت !!!

به آینده خوش آمدید!
« علی اکبری»


همانطور که استاد اکبری فرموده اند در صورتی که پس از مطالعه کتاب و شنیدن فایلهای صوتی آن را مجموعه کاربردی ندانستید، می توانید نسبت به عودت کتاب و دریافت پول خود اقدام نمایید. جهت انجام این امر با شماره ۵۲۰ ۴۴ ۴۴ ۰۹۱۵ آقای یزدانی هماهنگ نمایید.

کتابهای موفقیت